Kardiska priorât

Från Ereb Altor
Hoppa till: navigering, sök

Fil:Kardiska priorât.jpg

Allmänt

När den ursprungliga Solorden splittrades i sammanhang med Stora Schismen 278-281 e.O. omorganiserades den aidniska delen av riddarorden. Zorakin och Kardien delades in i militärdistrikt - priorât - där solriddarna i kompanier med säten i en ordensborg skulle utgöra den militära styrkan till Lysande Vägen och exarken i Ekeborg. Varje priorât skulle vara det område där Lysande Vägens egendomar försåg ordenskompaniet med nödvändiga medel. Antalet priorât och deras gränser har varierat, något även deras funktion har gjort, beroende på politiska förhållanden och ordens verksamhet.

Priorât

Skapen

(del av Haperike, del av Satgherin, västra Philmark)

Ordensborg: Krakborg

Solordens huvudsäte varifrån stormästare Oban Starke av Ellmunsberg och mästarrådet administrerar orden. Skapen domineras totalt av ordensfästet Krakborg som mäktigt ruvar på en höjd i mitten av staden. Sex banér stridande riddare utgör kompaniet men antalet stridsdugliga kan utökas med alla väpnare som har får sin grundläggande skolning enligt solriddarnas ordensregel. Uleppernas antal är också stort i Skapen och de flesta har sin tjänst i ordenssätet och inte ute bland ordens markegendomar vilket är dessas vanliga verksamhet inom Solorden.

Övre Kardia

(Nordmark, Videlrike)

Ordensborg: Vallat

Benämndes tidigare Kastellien efter staden dar priorâtets ordensborg var belagen. Efter echternas maktovertagande 424 e.O. som innebar omstuktureringar även för Solorden ändrades detta till Övre Kardia. En ny borg bygdes i Vallat och den gamla övertogs av den nye echtiske hertigen av Nordmark.

Phaltoflod

(Inmark, östra Darenslätt)

Ordensborg: Kettlaborg

Solriddarnas ordensborg låg tidigare inne i staden Faltrax men flyttades då echterna inte ville att den tidigare kardiske huvudstaden skulle vara ett säte for solriddarmakt. Kettlaborg byggdes som nytt fäste och kring detta har en ny stad vuxit upp. Den östra delen av priorâtet sammanfaller med Tornriddarnas domäner och har håller solriddarna av respekt for sina jämlika en låg profil. Dock finns ständigt ett banér solriddare närvarande i Tornborgen där de ställer sig under ordens stormästares befäl.

Faltraxnäs

(Havsmanland, västra Darenslätt, del av Grinfara)

Ordensborg: Valentinia

Priorn av Faltraxnäs har fått den folkliga benämningen Amiralen av Grinfara då staden och borgen Valentinia ligger inne i hertigdömet Grinfara och den faltrakiska priorn i egenskap av amiral över solordens västflotta är en av få icke-echter som står högt i rang inom orden. Under Inbördeskriget i Grinfara 469-473 e.O. använde solriddarna sina skepp for att undsätta befolkningen i de västra hertigdömena och även om de inte hade myndighet att gripa direkt in i den politiska konflikten lades under denna kaotiska tid grunden till en stor folklig kärlek gentemot orden som fortfarande står sig.

Ispin

(Grinfara, Bry, västra Ekenfara)

Ordensborg: Vesspeta

Ursprungligen låg priorâtets ordensborg vid västmynningen av Inspiflodens mitt emot staden Ispin på andra sidan. När denna del av floden slammade igen på 300-talet e.O. flyttades borgen till Vesspeta. Vid den gamla borgen finns en helig bönepemod ute i slammet. Divrahingstar föds upp i priorâtet och stallarna här förser hela Solorden med stridshästar av högsta kvalité.

Aneborg

(centrala Ekenfara, norra Haperike)

Ordensborg: Aneborg

Aneborg är ett priorât där permanent skadade men fortfarande handlingsdugliga ordensriddare förläggs, samt de äldsta som naturligt inte längre verkar som stridande. Kompaniet består således av hela åtta tjänande banèr, men också ett stridande. Priorâtet ligger i hjärtat av Echerrike och riddarna här är de flesta echter, en följd av privilegiet solriddare har om att kunna önska vart deras sista tjänst skal göras. En sammanslutning har bildats i Aneborg, informell, men de ledande riddarna av echtisk börd som verkar i Skapen är noga med att lyssna till råd härifrån.

Divra

(södra Haperike, norra Satgherin)

Ordensborg: Borg Arntuna

Priorâtet Divras säte har vuxit samman med staden Arntuna och borgen utgör nu en del av stadsmuren. Genom Solporten passerar pilgrimmar som vallfärdar till staden där självaste Odo steg i land första gången han besökte Aidne. Ett av Solordens rikaste priorât i Kardien, mätt i Lysande Vägens jordinnehav.

Avenna

(södra Satgherin)

Ordensborg: Sydspetzen

Med murar ärrade av morëlviska piraters artilleri och magiska eldangrepp ligger Sydspetzen längst ute på Grimsudden, Divras yttersta punkt mot söder. Ordensborgens kärntorn fungerar som fyrbåk för skepp som seglar i de svåra vattnen utanför kusten och är ett välkänt landmärke for sjöfarare i västra Kopparhavet. Här residerar Solordens enda kvinnliga prior Mylmina Månvarg av Ytterö.

Stirpazklyfte

(östra Philmark (Kardien), norra Slättebo (Zorakin))

Ordensborg: Stirpazklyfte

Detta priorât ligger innom både Kardien och Zorakin men gränsen länderna emellan ses som oviktig av Lysande Vägen i detta hänseende. Kring en av solriddarnas kraftigst befästa borgar har en mindre stad vuxit upp i en bergsklyfta på östsidan av Stirpazflod. Livet här präglas av orden och närheten till Svarta Tornet. Kompaniets prior Altbin Hjortlöpe kommanderar över sex banèr stridande riddare. Priorâtets altöverskuggande verksamhet är riktat mot Häxmästaren och samarbetet med Tornriddarna är nära.

Karta

http://img399.imageshack.us/img399/4699/kardiskapriortxn5.jpg