* Multiversum

Esoteriska tankar om Altors metafysik och kosmologi

Moderator: Brior

User avatar
Mikael_Aa
Berendisk Vintrampare
Posts: 56
Joined: 2007-06-22 20:03
Location: Horred, Mark

Post by Mikael_Aa »

Nu dök mina spelare upp - så jag 'måste' börja spelleda istf att svara birabierken, men nå't sånt borde gå bra antar jag. Fast jag tänte mig att det var demonerna som svor med Gavarions namn, LV-präster torde svära med Hemaquiels namn...
Du försöker göra VAD? Det finns det inga regler för...
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Mikael_Aa wrote:Fast jag tänte mig att det var demonerna som svor med Gavarions namn, LV-präster torde svära med Hemaquiels namn...
Tankte det var en rolig detalj att samma svordom anvandes både i Inferno och i Ereb. Spelaren som gestaltar en fulkaftat altorier ute på aventyr i Multiversumkan kanske får sig en ovantat overaskning nar hon yttrar en vanlig svordom infor de spetsiga oronen till demonen de nyss allierat sig med! :D

(varfor har forresten alltid demoner spetsiga oron? kan vi inte ge exempelvis Hemaquiel pudeloron bara for att bryta trenden? :wink: )
User avatar
Mikael_Aa
Berendisk Vintrampare
Posts: 56
Joined: 2007-06-22 20:03
Location: Horred, Mark

Post by Mikael_Aa »

Vid närmare eftertankte ä deet faktiskt en kul detalj, om samma svordom används både i nedan och i uppan. Och det låter lagom vanvärdigt att att svära vid Gavarion när man är ilsk på någon bekant... :)
Du försöker göra VAD? Det finns det inga regler för...
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Är det klart? Är alla nöjda? :)

Tycker att den här tråden är ett väldigt bra exempel på hur forumet bör fungera.

Får vi wikifiera? :D
User avatar
Mikael_Aa
Berendisk Vintrampare
Posts: 56
Joined: 2007-06-22 20:03
Location: Horred, Mark

Post by Mikael_Aa »

Jag tror vi är överens. :?: Eller skall någon (jag :?: ) fixa till de d'r citat-omskrivningarna i texten innan?

Jag hänger inte riktigt med i beslutsgången... :oops: För min del får någon gärna wikifiera.
Du försöker göra VAD? Det finns det inga regler för...
birkebeineren
Admin
Posts: 7081
Joined: 2007-02-27 07:25

Post by birkebeineren »

Mikael_Aa wrote:Jag tror vi är överens. :?: Eller skall någon (jag :?: ) fixa till de d'r citat-omskrivningarna i texten innan?

Jag hänger inte riktigt med i beslutsgången... :oops: För min del får någon gärna wikifiera.
Jag ser garna att citaten laggs in i texten (foga forvånande... :roll: ), garna flera också, men det får du avgora.

Beslutsgången ar ungefar så att vi (alla) besluter! :) Något luddigt med andra ord men det hela brukar ordna sig. Kanns som att dina texter ar klara for wikin nu, och det går ju att gora andringar dar också om det senare skulle behovas.
Att utfora sjalva wikifieringen får du hjalp med av de som ar duktiga på det, annars så tar sakert någon på sig detta. Sjalv ar min handvevbara vansinnigt seg och tycker inte om wikiarbete så jag tror tyvarr inte jag kan hjalpa, just nu iallafall.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Jag tror vi kan förklara konsensus nådd så fritt fram att wikifiera.
User avatar
Mikael_Aa
Berendisk Vintrampare
Posts: 56
Joined: 2007-06-22 20:03
Location: Horred, Mark

Post by Mikael_Aa »

Oki, nå'n som är haj på saken får gärna göra wikifieringen. Jag tänkter fortsätta skapa (konstnär som jag är 8) ) genom att kasta ur mig följande tankar om etern. (I sinom tid kommer kanske några besök-bara elementsfärer...

Etern
Etern är det subplan som länkar samman det primärmateriella planet med de åtta elementplanen. För att kunna befinna sig i etern måste man ikläda sig en eterkropp vilket bara är möjligt för varelser som är levande eller har en fysisk kropp i vedertagen bemärkelse. Odöda andar och gastar är alltså förhindrade från att över huvud taget befinna sig på detta plan. Etern kan närmast liknas vid ett gråblått, mycket djupt hav. I etern finns klara riktningar i normal altoriansk bemärkelse såsom upp/ner och i de vanliga fyra väderstrecken.

Förflyttning i etern sker simmandes, precis som i havet på det primärmateriella planet, med normal hastighet och på normalt vis. Kan man inte simma får någon släpa besökaren efter sig. Någon risk att drunkna föreligger däremot inte i etern, etern går att andas av alla levande varelser, såväl av de som andas vatten som av de som andas luft. Alla föremål, både magiska och ickemagiska, fungerar precis som vanligt i etern, och alla färdigheter fungerar i övrigt precis som i havet på det primärmateriella planet.

Det primärmateriella planet nuddar vid eterns yta och de åtta elementplanen befinner sig långt ner i den djupa etern. Vid eterns yta, där man vanligen hamnar om man tar sig till etern genom bruk av planförflyttande magi, kan man stöta på olika sorters elementarer, och enstaka elementvarelser som eldhästar och frostvargar. Ju djupare ner i etern man dyker, och ju närmare man kommer något av elementplanen, desto färre elementarer stöter man på och de man trots allt stöter på har vanligen direkt koppling till just det elementplan man närmar sig. Sannolikheten för att stöta på någon högre slags elementvarelse stiger däremot, när man tar sig djupare ner i etern. Letar man exempelvis efter en svart sultan eller en vit pascha kan man räkna med att denne befinner sig lågt ner i etern. Genom att simma i de fyra väderstreckens riktningar är det fullt möjligt att leta reda på ett vortex som leder till en annan sfär än den man anlände från, se dock nedan om etermärken vid dimensionsresor via etern.

För att hitta rätt när man simmar omkring i etern krävs sedvanliga kunskaper i multiversell navigation. De elementvarelser som existerar i etern är dock någorlunda hjälpsamma, så helt uteslutet är det inte, att man kan finna en vägvisare. Detta innebär emellertid inte att elementvarelser ser det som sitt heliga kall att bistå vilsegågna planresenärer, normal ödmjukhet i umgänget med elementvarelserna är att rekomendera.


Vortex
Ett vortex är en naturlig företeelse som skapar en gång mellan det primärmateriella planet och något elementplan, och på så sätt direkt förbinder dessa direkt med varandra. Vortex uppträder spontant på det primärmateriella planet på platser där ett visst grundelement har nästintill fullständig dominans – exempelvis kan ett jordvortex finnas långt under markytan eller ett eldvortex uppstå i en tillräckligt omfångsrik, kraftig och långlivad eldslåga. För att kunna färdas via ett vortex krävs egentligen bara att man lyckas hitta det, och vidtar eventuella skyddsåtgärder. Notera att det går att använda sig av ett vortex även om man inte behärskar magi över huvud taget. Naturligt förekommande vortex mynnar ibland ut djupt ner i själva etern, mycket nära något elementplan, men de flesta leder direkt in på ett elementplan. Genom lämpliga skyddsbesvärjelser kan skickliga etermagiker dock slinka ut i etern ”genom springan” mellan etern och vortexets mynning mot elementplanet. I så fall hamnar man extremt långt ner i den djupa etern.


Planförflyttande magi
Genom bruk av planförflyttande magi kan en etermagiker öppna ett tillfällig vortex som leder in i etern. Ett sådan vortex fungerar på exakt samma sätt som naturligt förekommande vortex men leder alltså in i etern och inte till elementplanen. Rent allmänt kan det sägas att ju mer magiska energier som matas in i ett artificiellt vortex, dessto djupare ner i etern mynnar det ut. Ingen vanlig etermagiker kan dock hantera de väldiga mängder magiska energier som det skulle krävas för skapa ett artificiellt vortex som leder direkt in till något elementplan.


Eterkroppen
När man kliver igenom ett vortex ikläder man sig en eterkropp, varvid de vanliga livsenergierna som binder samman den fysiska kroppen upplöses. I dess ställe skapas en kropp som består av de rena elementen och som hålls vid liv av flogistinenergier. Eterkroppen behåller i grunden sitt gamla undseende och egenskaper men blir ett slags fysiskt uppgraderad manifestation av denna. Sedvanligt behov av vila, näringsintag och liknande kvarstår dock.

De upplösta livsenergierna sugs upp i astralplanet och den ursprungliga kroppen splittras i sina minsta beståndsdelar som skingras för vinden likt ett gråblått rökmoln. Kvar blir endast ett etermärke. När man sedermera återvänder till det primärmateriella planet sker omvandlingen i omvänd riktning; flogistinenergierna upplöses i etern och i stället kanaliseras de nödvändiga livsenergierna tillbaka genom etermärket, som i med detta suddas ut. Resultatet blir att den ursprungliga kroppen återskapas på den plats och sfär man befann sig när man trädde in i etern. Detta gör det omöjligt för magiker att färdas via etern mellan olika sfärer på det primärmateriella planet, även om de skulle hitta något lämpligt, naturligt förekommande, vortex som leder till någon annan sfär än hemsfären. Däremot är det fullt möjligt att titta genom ett sådant vortex, och eventuellt går det att kommunicera med de som befinner sig på andra sidan vortexet. Något etermärke lämnar man hur som helst inte efter sig när man lämnar etern, nästa gång man kliver in i etern kan det ske både till och från valfri plats och sfär.


Shamaner
Shamaner som av något skäl vill ta sig in i etern men inte kan hitta något naturligt förekommande vortex på Altor som leder till just etern, kan (via astralplanet) förflytta sig till en annan lämplig sfär på det primärmateriella planet. Väl där kan han kanske hitta ett lämpligt vortex att kliva in igenom. Träder en shaman i spegelkropp in i etern fungerar detta som vanligt (se ovan) men han kommer att hamna i sin ursprungskropp (på Altor, eller var nu ursprungskroppen befinner sig) när han så småningom återvänder till det primärmateriella planet. Detta är en effekt av att silversträngen automatiskt finner den kortaste vägen mellan den fysiska kroppen och astralkroppen. Vid ett sådant förfarande bleknar etermärket på den andra sfären långsamt bort utan att detta får några större konsekvenser. (Detta skiljer sig från vad som händer med de astralmärken som uppstår i samband med resor till De grå Hallarna.) Den enda effekten av det kvarlämnade etermärket, är att först när etermärket helt bleknat bort (det brukar ta omkring ett kvarts månvarv) kan shamanen åter träda in i etern någon annan stans. Observera att shamaner, till skillnad från magiker, alltså kan använda vortex på andra sfärer, till att ”smita iväg” från den sfären via etern för att senare återvända till en annan plats på just den sfären. Även shamaner är å andra sidan förhindrade att färdas via etern mellan olika sfärer på det primärmateriella planet, eftersom de ständigt slungas tillbaka till sin ursprungskropp när de lämnar etern.


Eterns varelser
Elementarer och elementvarelser lämnar inga etermärken efter sig, varken i etern eller på det primärmateriella planet. Dessa kan således mycket väl använda sig av etern för att förflytta sig mellan olika sfärer på det primärmateriella planet. I den mån de är hågade för saken, kan de även ta med sig vanliga eller magiska föremål mellan olika sfärer. Däremot kan de inte flytta besjälade ting mellan olika sfärer via etern, av samma skäl som varelser inte kan förflytta sig på det viset.

Det förtjänar att understrykas att elementarer och elementvarelser å det starkaste motsätter sig alla åtgärder som hotar att allvarligt rubba elementbalansen på någon av det primärmateriella planets sfärer. I den mån elementarer och elementvarelser anser sig ha någon motsvarighet till helig plikt, torde det vara just att upprätthålla rådande elementbalans...


Övriga varelser
Av något skäl, oklart vilket, kan kaosdemoner över huvud taget inte ikläda sig någon eterkropp och kan därför inte ta sig till, eller ens existera i, etern. Däremot kan ljusandar (inklusive kerubiter) och Infernos djävular ta sig in i och ut ur etern, för övrigt utan att lämna några etermärken efter sig. Djävular måste dock fortfarande göra bruk av vortex (naturliga eller magiskt skapade) från det primärmateriella planet för att ta sig in i och ut ur etern. Det får anses oklart om detsamma gäller för ljusandar, eller om ljusandar besitter förmågan att skifta plan efter eget tycke och smak.Elementsfärer
I etern finns det ett stort antal småvärldar som alla utgör distinkta sfärer inom ett och samma plan. Dessa sfärer utgör i praktiken små ”kolonier” eller utlöpare av de egentliga elementplanen och brukar kallas elementsfärer. Alla elementsfärer omges av klart skinande energifält som lyser ungefär som fyrbåk i eterns gråblå dis. Energifälten är i sig helt ofarliga, vill man ta sig in på någon elementsfär behöver man bara simma rätt igenom energifältet. Till skillnad från sfärerna på det primärmateriella planet (som skiljs åt av Källväggen) är det alltså enkelt att förflytta sig mellan olika sfärer i etern. Det går givetvis även att använda sig av sfärförflyttande magi, om man föredrar den metoden. Däremot kan shamaner givetvis inte skicka sin astralkropp mellan olika elementsfärerer via etern, shamaner får simma mellan sfärerna på ”normalt” vis.

Energifälten lyser så kraftigt, att man inte utifrån kan se hur en sfär ser ut på insidan. Är man oförsiktig vid själva inträdet på en elementsfär kan man alltså råka skada sig. Genom bruk av multiversell navigationskonst kan man dock identifiera kordinaterna för de elementsfärer man tidigare besökt eller hört talas om. Det lär även finnas eterkartor att införskaffa hos somliga lärda, men dessa torde betinga skyhöga priser. Å andra sidan kan upptäcksresande i etern räkna med rikliga belöningar, om de lyckas identifiera kordinaterna för tidigare okända elementsfärer. Etern är trots allt det mest lättbegripliga och gästvänliga av alla subplan...

Eftersom elementsfärerna befinner sig i etern, och inte på något elementplan, är det fullt möjligt att hantera den mängd magiska energier som krävs för att öppna ett artificiellt vortex på det primärmateriella planet, direkt in i någon elementsfär. Detta förutsätter att man känner till sfärens multiversella kordinater, och på så sätt vet exakt i vilken riktning man skall sikta in vortexet.

Elementsfärerna variera kraftigt i omfång, storlekarna sträcker sig från motsvarande ett rum i ett världshus till storleken hos en mindre planet. Det vanligaste är dock att elementsfärerna har en storlek motsvarande ett mindre altorianskt baroneri. Elementsfärernas yttre form kan också variera, men klotrunda energifält är absolut vanligast. Alla energifält är dock symmetriska till formen, de har aldrig någon asymmetriskt eller disharmonisk form. Elementsfärerna kan ensidigt bestå av ett enda element, eller av olika blandningar av olika element. De olika elementsfärerna brukar av språkliga skäl katalogiseras och betecknas utfrån det mest dominerande elementet, men beteckningarna är rent beskrivande och motsvarar inte någon särskild egenskap hos sfären.


Jordsfärer
Jordsfärer har vanligen formen av ett gigantiskt stenklot som upptar hela elementsfären, eller av en slags skivvärld som vilar i energisfärens mitt. I båda fallen brukar normal (altoriansk) tyngdkraft råda på jordsfären.

Simmar man in i en klotvärld riskerar man att ”slå huvudet i väggen” när man passerar energifältet. De flesta jordklot når nämligen hela vägen ut till energifältet. Problemet kan undvikas genom att på magisk (eller annan) väg skaffa sig möjlighet att röra sig i fast materia. Somliga stenklot består dessutom av porös, om än sammanpressad, jord som det är relativt enkelt att gräva hål och gångar i. I de porösa jordkloten brukar det finnas andningsbar luft i den lösa sanden, det är däremot mer ovanligt med luftfickor i de kompakta jordkloten.

Simmar man in i en skivvärld riskerar man att störta ner och slå ihjäl sig mot ytan, om man kommer in i elementsfären uppifrån och inte kan flyga. Anländer man däremot underifrån måste man kunna flyga för att kunna ta sig upp, från energifältet till skivan. Det normala är nämligen att skivvärldens gravitations är belägen nära själva energifältet, i en fri gravitationspunkt. Skivvärlden som sådan svävar i dessa fall fritt i elementsfären, en bra bit ovanför gravitationspunkten. Det finns dock skivvärldar där gravitationspunkten är belägen i själva skivan, dessa skivor har då två ovansidor. Oavsett var gravitationspunkten är belägen, sträcker sig de flesta skivor nästan hela vägen ut till energifältet i de fyra väderstreckens riktning. Simmar man in vid energifältets ”ekvator” kan man i allmänhet greppa tag i skivkanten och häva sig över till fast mark innan man trillar ner i elementsfären.

Runt skivvärldarna kan det ibland finnas en luft- eller vattenfylld atmosfär, men de flesta skivor omges av vakuum. På ytan kan det i båda fall finnas små sjöar av luft eller vatten, eller båda delarna. Skivvärldar som inrymmer rikliga mängder av både luft och vatten brukar dock betecknas som kvasisfärer, se nedan.


Luftsfärer
De flesta luftsfärer består i princip av stora luftbubblor utan upp eller ner. En del luftsfärer kan inrymma små, fritt svävande, bubblor av jord (som då vanligen kallas småmånar), vatten och/eller fritt svävande eldslågor. I eterns elementsfärer är det nämligen ibland möjligt för eldslågor att existera i kraft av sig själva, utan något brännbart material att fästa sig vid eller konsumera.

En del luftsfärer kan ha en gravitationspunkt, belägen antingen i elementsfärens mitt eller i någon punkt i själva energifältet. Är gravitationspunkten belägen i luftsfärens mitt kan övriga elementbubblor bilda ett slags ”planetsystem” med småmånar, vattenklot och eldsflammor som cirkulerar kring elementsfärens mittpunkt. Luftsfärer med omfattande planetsystem brukar dock betecknas kvasisfärer, se nedan. Är gravitationspunkten belägen invid själva energifältet kan på elementsfärens botten bildas ett slags bottenslagg, eller segment, av eld, vatten och jord. Dessa segment påminner i så fall närmast om kokande gyttja och bör undvikas...


Vattensfärer
De flesta vattensfärer består i princip av stora vattenbubblor utan upp eller ner, med det finns vattensfärer som har ett slags ”sjöbotten” av ett mer eller mindre tunt lager jord/sten, och andra vattensfärer som har en vattenyta, ovanför vilken det kan finnas ett mer eller mindre tunt luftlager. Vattensfärer, precis som luftsfärer, kan även ha en gravitationspunkt belägen någonstans, invid energifältet eller i elementsfärens mitt. Det förtjänar att understykas att även i vattensfärer kan det mycket väl finnas fritt flytande eldsflammor.


Eldsfärer
Eldsfärer kan nästan alltid beskrivas som rytande infernon (utan någon som helst koppling till subplanet Inferno, dock). Det hör till ovanligheterna att eldsfärer har någon gravitationspunkt, och i den mån en sådan finns är den nästan alltid placerad i elementsfärens mitt. Somliga eldsfärer inrymmer fritt svävande luft-, eller vattenbubblor som kan omgärda ett litet jordklot. Det kan naturligtvis även röra sig om en skivvärld i mikroformat (med eller utan luftatmosfär och sjöar) som omges av ett gigantiskt eldhav i alla riktningar. Temperaturen på sådana skivvärldar brukar (men måste faktikst inte) vara mycket hög.


Kvasisfärer
Med kvasisfärer avses de elementsfärer som består av relativt Altor-liknande blandningar av olika element. Därmed inte sagt att kvasisfärer med nödvändighet liknar Altor i någon egentlig mening avseende livsformer eller fysiska lagar, bara att själva blandningen av jord, luft, eld och vatten är Altor-liknande. Även dessa elementsfärer kan vara befolkade av intelligenta elementarer och elementvarelser, dock i så fall huvudsakligen av de underordnade elementens elementarer och elementvarelser, som exempevis ljusets luminaler och mörkrets skuggbestar. På kvasisfärerna är det även vanligt att mer eller mindre ”vanliga” (i altoriansk mening) humanoida varelser lever.


Elementplanen
Om man simmar tillräckligt djupt ner i etern når man för eller senare fram till någon av de åtta elementplanens många etervortex. Dessa etervortex utgör öppningar mellan etern och elementplanen, på samma sätt som vissa vortex utgör öppningar mellan etern och det primärmateriella planet. Någon skillnad mellan ”vortex” och ”etervortex” finns inte, det är en språklig konstruktion för att särskilja dessa vortex från de vortex vars ena ände mynnar ut på Altor (eller på någon annan sfär på det primärmateriella planet).

Vad som döljer sig på elementplanen får i nuläget anses vara högst oklart, det är teoretiskt tänkbart att det finns varelser på själva elementplanen men det kan också tänkas att det är omöjligt att existera i medveten form på elementplanen. Den uppenbara risken för omedelbar förintelse vid inträde har hittills fungerat starkt avskräckande på alla nyfikna...

Den sekundärmateriella kretsen
Det påstås ibland att det i eterns djup, dolt i det gråblå diset, dvälj en fullskalig elementkrets som är så omfattande att den är på gränsen till att utgöra ett distinkt dimensionsplan. Denna mytomspunna krets kallas vanligen för Den sekundärmateriella kretsen.

Enligt vad som sägs skall all primär materia (dvs vanliga altorianska material) existera här, men i de alternativa manifestationerna. Exempelvis skulle guld alltså, vid rumsteperatur, existerar i flytande form och gasform, och vatten i gasmoln och som frusen is. Om temperaturen sjunker under noll grader existerar däremot vatten i flytande form och gasform, och så vidare... Dessutom påstås det att växterna i Den sekundärmateriella kretsen kan vandra omkring fritt, men att djur och människor sitter fast i marken med navelsträngen.

Det är möjligt att denna plats faktiskt existerar. Det är också möjligt att det rör sig om ett rent sagopåhitt. Men vad består egentligen skillnaden i, mellan saga och verklighet?

Du försöker göra VAD? Det finns det inga regler för...
Johnny
Trakorisk Svavelskeppare
Posts: 13
Joined: 2007-06-11 12:14
Location: Ödsmål
Contact:

Post by Johnny »

Jisses Åhman - du har verkligen inget liv utanför Ereb...

:shock:

(Glöm inte spela hos Mathias nu på lördag 9/8 så vi slipper M&Ms katter.)
Regil
Kardisk Kung
Posts: 1399
Joined: 2007-04-16 13:25
Location: Stockholm

Post by Regil »

Wikifierat :P

http://www.erebaltor.se/wiki/Dimensioner

Föredömligt wikiferingsvänlig text, även om det tog en stund på grund av textens omfång.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Regil wrote:Wikifierat :P

http://www.erebaltor.se/wiki/Dimensioner

Föredömligt wikiferingsvänlig text, även om det tog en stund på grund av textens omfång.
:shock: :D :!:
Tack och fyra leven för Regil!

Jag kan gå in och göra interna länkmarkeringar (lite på en höft sådär), men någon annan behöver lägga upp "Multiversum" eller "Dimensioner" under Metafysik på huvudsidan, för det kan inte jag.
User avatar
Psipo
Cerevalisk Drakryttare
Posts: 827
Joined: 2007-02-14 20:01

Post by Psipo »

Här händer det grejer! :shock: Jag har inte läst allt, och texten är ju spikad, så min fråga är hurvida texten stämmer överens med Den Lilla Metafysikern eller inte. Spontant känns det inte så, men jag har ju haft fel förr. :)
User avatar
anders
Dalkisk landsprofet
Posts: 1404
Joined: 2007-07-20 14:40
Location: Ashland, OR

Post by anders »

Psipo wrote:Här händer det grejer! :shock: Jag har inte läst allt, och texten är ju spikad, så min fråga är hurvida texten stämmer överens med Den Lilla Metafysikern eller inte. Spontant känns det inte så, men jag har ju haft fel förr. :)
Det är väl lite därför jag har propagerat för att texterna skall framhållas som vissa skolors teorier.
Mikael
Admin
Posts: 5096
Joined: 2007-02-22 19:19

Post by Mikael »

Psipo wrote:Här händer det grejer! :shock: Jag har inte läst allt, och texten är ju spikad, så min fråga är hurvida texten stämmer överens med Den Lilla Metafysikern eller inte. Spontant känns det inte så, men jag har ju haft fel förr. :)
Jag behöver nog läsa om artikeln, som jag minns med värme, men jag tror inte det MIkaelAa skrivit allt för mkt bryter av mot detta? Annars håller jag också med Anders att det är viktigt att texten är "neutral" eller framställs som tydligt vinklad från något håll, inte både och. Kanske kan vi få Briors kommentar om hur de olika redogörelserna passar?
Johnny
Trakorisk Svavelskeppare
Posts: 13
Joined: 2007-06-11 12:14
Location: Ödsmål
Contact:

Post by Johnny »

Jag känner den där tokstollen så be honom inte om mer regler bara - han har kopiösa mängder liggandes....

:lol:

Varje gång vi ska spela så släpar han med sig en ny lunta i format av Gamla Testamentet...

Att läsa alla hans skapade regler tar tre evigheter, sist vi spelade så hade han med sig 43 nya besvärjelser...

:roll:
Post Reply