Teurgi

Skriv om ditt projekt, dela med dig av husregler.
Post Reply
User avatar
Mikael_Aa
Berendisk Vintrampare
Posts: 56
Joined: 2007-06-22 20:03
Location: Horred, Mark

Teurgi

Post by Mikael_Aa »

Hej på er, allihop. Tänkte bara dela med mig lite, av de regler för teurgi som vi har i min spelgrupp. Vi har vid det här laget börjat kalla alla våra hemmasnickrade regler för Spelsystemet Svärd & Svartkonst (det måste ju vara en aliteration). Fast det är nog mest för att undertecknad lider av literär megalomi :D man kan utgå från att det är ÄS goa gamla DoD-regler vi kör med...

Vad är teurgi?

Teurgi är en religiös kunskapsfärdighet, inte helt olik den verkliga världens teologi; kunskapen om och i en religions föreställningsvärld och morallära samt dess cermonier, påbud och tabun. Den huvudsakliga skillnaden mellan teologi och fantasy-varianten teurgi är att teurgi dessutom ger tillgång till gudomliga välsignelser. Har man på ett korrekt sätt förstått och tillägnat sig religionens lära och respekterat dess påbud & tabun får man tillgång till övernaturliga krafter, till det yttre inte helt olikt magiska besvärjelser.

Saker som inte är teurgi...
I Svärd & Svartkonsts värld är alkemi inte teurgi, utan snarare ett slags fantasy-kemi. Alkemi fungerar alltså som vilken annan lärdomsfärdighet som helst. Färdigheten alkemi beskrivs närmare i Vetenskap & Fantasy. Magiska färdigheter och förmågor är inte heller teurgi utan täcks av färdigheten Magiskola. För Magiskolor gäller ett antal specialregler som beskrivs i häftet Magi och besvärjelser. Men både alkemi och magi handlar om att karaktären påverkar verkligheten på ett förutsägbart sätt. Teurgi är det när det är en gudomlig makt – vars vilja av nåd uppfyller en dödligs önskningar genom att kanalisera sin makt genom denne – som primärt är det verklighets-påverkande subjektet.

Teurgiska sfärer
Det existerar 10 olika teurgiska sfärer, vars skiftande välsignelser de olika gudarna skänker de dödliga tillgång till. Detta innebär att vilka välsignelser en viss teurg kan kasta i första hand styrs av vilken religion teurgen tillhör, och vilken gud han tillber. De flesta gudar/gudapanteoner ger teurgen tillträde till 1 eller 2 av de olika teurgiska sfärerna.

Kosmos sfär
Denna sfär arbetar med den universella totaliteten, och är starkt förknippad med olika övergudar.

Solens sfär
Solens sfär arbetar med ljusets, eldens och den livgivande värmens spekter.

Månes sfär
Denna sfär arbetar med mörkrets, köldens och mystikens inneboende krafter.

Tidens sfär
Tidens sfär manipulerar nuets, framtidens och det förgångnas verkligheter och möjligheter.

Livets sfär
Livets och dödens energier ingår i denna sfär. Såväl dödsgudar som läkegudar ger ofta tillgång till denna sfär.

Astralplanets sfär
Denna sfär gör det möjligt att manipulera med astralplanet och de astrala energierna.

Djurvärldens sfär
Djuren, och deras styrkor och förmågor, är föremålet för denna teurgiska sfär.

Bio-ekologins sfär
Naturens, klimatets och den naturliga livscykelns förlopp ingår i denna sfär.

Sångens sfär
Inte bara sånger, utan alla sorters konstnärligheter, ingår i denna sfär som fokuserar på diskret påverkan av andra.

Väktarnas sfär
Denna sfär skänker välsignelser som är till gagn (eller skada) för alla trofasta väktare.


Regler för teurger

Vem kan bli teurg?
Vem som helst kan lära sig en teurgi, under förutsättning att religionen ifråga godtar karaktären som teurg. Observera att varje religion har ett antal påbud och tabun som måste iaktas och en morallära som måste accepteras för att karaktärens teurgi skall fungera. Vissa religioner förbjuder vissa yrkeskategorier eller raser från att ansluta sig, de flesta förbjuder i vart fall bruket av vissa färdigheter.

Teurgi som färdighet
Teurgi är en PSY-baserad kunskapsfärdighet kategori B med kostnaden 6 ep. Det existerar en specifik Teurgi för varje gudapanteon. Teurger som omvänder sig från en religion till en annan förlorar 2T4 FV i Teurgi och anses därefter ha detta lägre FV i den nya religionens Teurgi. Detta motsvarar den omständigheten att även om olika religioner skiljer sig åt så är själva grunderna i olika religioner ofta snarlika. Observera dock att överlöpare ses med oblida ögon av de som är kvar i den gamla religionen. Det bör även observeras att det inte räcker att bara vilja omvända sig; företrädare för den nya religionen måste först godta konvertiten. Läs gärna apostlagärningarna i Bibeln om vad Paulus råkade ut för när han konverterade.

Kontrollslag
I likhet med övriga B-färdigheter lyckas färdigheten Teurgi alltid, såvida inte Teurgens koncentration störs. En del välsignelser har dock en effekt och varaktighet som beror på DV, i de fallen måste ett KS slås, med BFV överfört till AFV, för att fastställa DV. För övrigt slås i vart fall ett ep-KS för att kunna accumulera ep i Teurgi.

Välsignelser
Beroende på vilket FV Teurgen har, har denne tillgång till olika mäktiga välsignelser enligt följande tabell. En teurg har tillgång till samtliga välsignelser i de tillgängliga sfärerna, upp till aktuell insiktsnivå.

Titel/FV/Multipel/Högsta möjliga välsignelsenivå

Lärling/BFV 1/* 0,25/1
Lärling/BFV 2/* 0,5/1

Munk(a)/BFV 3/* 1/2
Munk(a)/BFV 4/* 2/ 2

Präst(inna)/BFV 5/* 3/3
Präst(inna)/BFV 6/* 4/3

Guru/BFV 7/* 5/4
Guru/BFV 8/* 7/4

Spiritualist/BFV 9 /* 9/ 5
Spiritualist/BFV 10/* 12/5

Mystiker/BFV 11/* 15/6
Mystiker/BFV 12/* 18/6
Mystiker/BFV 13/* 22/6

Hierofant/BFV 14+/* 27/7

Kara
Varje välsignelse har en viss ”kostnad” som mäts i kara. Hur mycket kara en viss karaktär kan ladda upp styrs av skickligheten i färdigheten teurgi och karaktärens teurgiska förmåga TF. [PSY+KAR]/2=TF. Multiplicera TF med BFV:ts multipel enligt tabellen ovan. Det tar 2 minuters bön att ladda upp 1 poäng kara, dock kan den nödvändiga tiden för bön inte understiga 1 timme (vilket innebär att teurgen blir fulladdad på 1 timme om maximal kara är 30 eller lägre). Dessa karapoäng spenderas när en välsignelse läggs. Vilken mängd kara som går åt beror på vilken välsignelsen som läggs, kostnaden varierar beroende på välsignelsens nivå.

Välsignelsernas kostnad per nivå

Nivå 1 - 4 kara
Nivå 2 - 6 kara
Nivå 3 - 10 kara
Nivå 4 - 15 kara
Nivå 5 - 22 kara
Nivå 6 - 30 kara
Nivå 7 - 40 kara

Kabala
Det existerar vissa hemliga eller bortglömda välsignelser som inte är allmänt kända. Dessa kallas kabala eller ”fördold kunskap”. Exempel på bortglömda välsignelser är Trälens vrede, en av Aesir-guden Thôrms nivå 7-välsignelser. Orsaken till att denna välsignelse inte är i allmänt bruk är att mycket få människor tänker på att Tor inte bara är stridens och stormarnas gud utan också trälarnas gud. En karaktär med FV i Teurgi kan dock lära sig kabala-välsignelser om de kommer över någon uråldrig, ofta väl bevakad helig skrift som beskriver dem närmare. Givetvis måste dock teurgen ha uppnått erforderlig nivå för att dessutom kunna kasta den aktuella kabala-välsignelsen.

Handlingar
En teurg har i grunden 2 handlingar och en välsignelse kostar normalt 2 handingar att kasta. Ett fåtal välsignelser kostar endast 1 handling, detta nämns då särskilt i den beskrivande texten. Teurgi går före slagväxling. Teurger med exceptionell PSY (PSY 24+) eller KAR (KAR 21+) får ytterligare 1 handling. Att ha både exceptionell PSY och KAR ger totalt 2 extra handlingar vilket i så fall gör det möjligt att få iväg 2 välsignelser/runda. Välsignelse nummer 2 kommer i så fall sist i rundan. Oavsett hur många handlingar teurgen har kan hon dock inte kasta fler än 2 välsignelser/SR. Teurgen väljer i förekommande fall själv vilken välsignelse som kommer sist i rundan.

Turordning mellan teurger
Teurgerna slår KS Teurgi – högst DV vinner initiativet. Vid lika DV vinner den med högst innevarande kara före kastandet initiativet. Vid lika kara avgör slumpen

Turordning mellan magiker och teurger
Kvicka besvärjelser går före välsignelser, välsignelser går före icke-kvicka besvärjelser. Detta avser kombatanternas första-handlingar. I förekommande fall gäller samma turordning för kombatanternas andrahandlingar. Eftersom teurger inte kan ha någon tredjehandling kan tillräckligt skickliga magiker ostört få iväg en eventuell tredje besvärjelse.

Cermonier
Vissa välsignelser är cermonier, vilket markeras med C vid välsignelsens namn. Att utföra en cermoni tar lika många timmar som välsignelsens nivå (mellan 1-7 timmar.) Vanligen kan effekten av en cermoni förstärkas om fler än 1 teurg deltar i cermonien, hur detta yttrar sig beskrivs i så fall i välsignelsebeskrivning

Teurgi och magi
Inget förhindrar att en teurg också är magiker, men detta förutsätter att den aktuella panteon godtar bruket av magi, och att någon av panteonens gudar (inte nödvändigtvis överguden, dock) är att betrakta som magigud.

Gudar och panteoner
De flesta gudar i Svärd & Svartkonsts värld ingår i en hel gudapanteon. Vanligen är de olika gudarnas respektive ansvarsområde någorlunda klart fastställda, och kända för såväl gudarna själva som för deras mänskliga tillbedjare. Vanliga tillbedjare erkänner och hyllar normalt sett samtliga gudar inom en gudapanteon, även om de flesta människor naturligtvis tenderar att favorisera den gud som har ansvar för det egna verksamhetsområdet. Lantbrukare brukar exempelvis att vara mer nitiska i sin tillbedjan av jordbruksguden än av magiguden, medan en magiker av samma skäl oftare offrar till magiguden och mer sällan till jordbruksguden. Detta anses i allmänhet vara helt i sin ordning, av såväl människorna som av gudarna.

Även teurger erkänner samtliga gudar inom sin panteon, men han måste välja en huvudgud, eller skyddsgud. Det är skyddsguden, inte panteonen som helhet, som skänker teurgen hans välsignelser. Detta innebär att olika teurger som tillhör samma panteon men har olika skyddsgudar regelmässigt har tillgång till olika teurgiska sfärer. En aesirteurg med Heimdahlûr som skyddsgud har (surprise, surprise...) tillgång till Väktarnas sfär medan en aesirteurg med Thôrm som skyddsgud har tillgång till Solens sfär. Den teurg som har Wotan som skyddsgud får tillgång till Kosmos sfär, och så vidare.

För att fortsätta med aesirpanteonen som exempel – även Lokûr, lögnens fader erkänns och hedras av samtliga aesirteurger. Det innebär emellertid inte att man förbehållslöst litar på, eller uppskattar, varken Lokûr eller eventuella Lokûrteurger (som har tillgång till Sångernas sfär). Lokûr är och förblir den opålitlige bedragaren och förädaren. Men när man skall till marknaden kan det ju icke desto mindre vara på sin plats att offra något till Lokûr för att han åtminstonde inte skall bistå försäljarna på marknaden med alltför mycket lögnaktig vältalighet i förhandlingarna...

De flesta teurger erkänner existensen av andra panteoner. Vilken syn olika gudapanteoner har på varandra, och vilket förhållningssätt de olika teurgerna har gentemot varandra i övrigt är det omöjligt att svara generellt på. Lokûr och Julsuian kommer exempelvis relativt bra överens, medan Wotan och Sholak har en klart mer ansträngd relation. Relationen mellan Wotan och Isabella, råttmännens guda-drottning är däremot – till de flesta andra panteoners förvåning och löje – synnerligen god... Dyrkan av andra gudar brukar hur som helst tolereras, försåvitt det sker i skymuddan. Något som alla teurger ser på med oblida ögon är dock utpräglade missionärer, dessa anses utgöra ett klart hot tingens rätta ordning.

För att ytterligare förvirra saken har somliga gudar en neutral eller rentav positiv syn på somliga demoner, Wotan lär exempelvis ha idkat köpslagan med kunskaps-demonen Ahriman i tidernas begynnelse. Andra gudar kan vara mer eller mindre nära lierad med någon elementparagon – som exempel kan nämnas att Thôrm och Lei Kung har lätt att umgås som jämlikar i kampen mot demoner och annat otyg. Och trots detta är Thôrms lojalitet mot Wotan oomstridd...

Alla teurger förväntas i någon form uppmärksamma och observera sin skyddsguds och sin panteons kultiska riter och moraliska påbud. Av synnerlig betydelse är vanligen begravningsritualerna. Hur detta yttrar sig spelmässigt är dock upp till varje SL att improvisera efter eget huvud och goda spelkänsla...


Beskrivning av nivå 1-välsignelserna

0 Mindre mirakel
Alla
Varierar
Varierar
Mindre mirakel, eller skenmirakel som den lite nedlåtande också kallas, ger upphov till olika sorters audiovisuella, men måttligt betydelsefulla, effekter. Exempel på detta är att ett blödande sår slutar blöda (läker 1 KP/SP), att föremål skimmrar utan att egentligen lysa upp området eller att en vag förnimmelse av religiös sång/musik uppkommer. Mindre mirakel kostar endast 1 kara att kasta och ”kostar” enbart 1 handling.


1 Astral hjälp *
Astral
Personlig/Beröring
FV SR
Genom att kanalisera astrala energier får teurgen en bonus på ett valfritt KS inom varaktigheten. Om energierna inte används inom varaktigheten försvinner de tillbaka till astralplanet och välsignelsen är bortkastad. Bonusen är DV-GrpV för Teurgi; ett KS krävs för att fastställa DV men fyller ingen annan funktion.
Den omvända versionen (Astral störning) fungerar bara om offret berörs när välsignelsen kastas, och innebär att offrets samtliga KS inom varaktigheten får motsvarande negat-iva bonus. Astral störning går inte att motstå genom kamp PSY/PSY.


1 Bergets styrka
Bio-ekologi
Personlig
DV SR
Teurgen harmoniserar sig med bergets väsen, vilket innebär att dennes STY tillfälligt stiger med DV-GrpV.


1 Fullblom
Tid, Bioekologi
Omedelbar
En växt slår omedelbart ut i full blom. Om det rör sig om en växt som bär ätbar frukt kan teurgen välja att denna frukt skall vara redo att plockas och ätas. Växten ifråga ger i så fall ”mycket god” skörd – exakt vad detta innebär beror på vilken växt det rör sig om.

1 Förutsägelse
Tid
Personlig
Omedelbar
En fråga om framtiden besvaras med ja, nej eller ett kort rim. Till skillnad från spåkonster är svaret alltid korrekt, med förbehållet att den nya kunskapen kan leda till att förutsättningarna för svaret ändras. Svaret avser alltså vad som hade gällt om frågan inte ställts.

1 Kommando
Sång
FV rutor
DV-GrpV SR
Denna välsignelse innebär att ett offer, vars PSY måste brytas i kamp PSY/PSY, omedelbart och bok-stavligen åtlyder ett kommando på ett ord efter bästa förmåga. Väsignelsen förutsätter att offret faktiskt hör teurgen och förstår ordet. Ideomatiska uttryck, såsom exempelvis ”släng dig i väggen” anses utgöra ”ett ord”. Det är inte möjligt att ”dö” på kommando, i så fall svimmar offret bara, och vaknar upp när varaktigheten löpet ut eller då hon tillfogas skada.

1 Kommunikation
Kosmos, Astralplanet
Beröring
FV*1 minuter
Teurgen och den intelligenta varelse teurgen vidrör när välsignelsen kastas får möjlighet att kommunicera fritt med varandra oberoende av språkbarriärer. Kommunikationen motsvarar Tala språk BFV [Teurgens KAR-GrpV]. Observera att de två varelserna fortfarande talar sina respektive ur-sprungliga språk, välsignelsen innebär helt enkelt att de två fullt ut förstår vad den andre säger.

1 Känsloavläsning *
Väktare
FV *2 rutor
Omedelbar/FV timmar
Teurgen får en känsla för offrets allmäna känsloläge, och den emotionella tendensen gentemot teurgen själv. Exempelvis ”glad – hatisk mot teurgen”. I exemplet före-faller det finnas skäl till oro för teuregn. Väsignelsen går inte att motstå, men den omvända versionen (Stängt sinne) förhindrar avläsning med denna väsignelse och skyddar mot alla liknande magiska besvärjelser.

1 Ljusklot
Sol, Väktare
FV*2 rutor
FV*1 minut
Välsignelsen frammanar ett stationärt ljusklot Ljusklotet har r =3 meter och inom detta område är det lika ljust som fullt dagsljus. Ljuset påverkar inte magiskt ljuskänsliga varelser (troll, vampyrer…).

1 Läkande beröring *
Liv
Beröring
Omedelbar/FV-GrpV SR
En skadad levande varelse läker omedelbart 1T8+FV KP/SP.
Den omvända versionen (Skadande beröring) förutsätter att offret vidrörs, men kan inte motstås i kamp PSY/PSY. Varaktigheten avser i detta fall tiden mellan kastandet av förbann-elsen och vidrörandet av offret; om inget offer vidrörs inom varaktigheten upplöses förbannelsen i intet och energierna skingras.

1 Mindre välsignelse *
Kosmos
Beröring/FV rutor
FV SR
Under varaktigheten får den välsig-nade en bonus på samtliga KS. Bonusen är FV/3 Teurgi (avrunda upp). Den omvända versionen (Mindre förbannelse) utsätter den drabbade för motsvarande negativa bonus. Mindre förbannelse går att motstå genom kamp PSY/PSY.
Effekten av att kasta flera välsignelser/förbannelser mot samma mål är inte kummulativ. Däremot kan ett offer samtidigt vara påverkat av flera välsignelser och/eller förbannelser från olika panteroner. Dessa är då kummulativa och alla positiva och negativa bonusar adderas.

1 Råttfångare
Djur, Sång
Koncentration
Genom att sjunga eller spela ett instrument (teurgen måste kunna detta till minst BFV 3 för att välsignelsen skall fungera) förhäxas alla ”låga djur” dvs råttor, maskar, insekter, spindlar och liknande och följer teurgen var han än går. När välsignelsen väl kastats kostar den 1 kara/minut att upp-rätthålla. Teurgen kan röra sig och gå omkring medan han sjunger/spelar men kan inte använda färdigheter utan att koncentrationen bryts.

1 Skugghand
Måne
Personlig
FV SR
Teurgens ena hand omgärdas av en svartskimmrande och rökliknande substans. Alla KS som slås där handen används, exempelvis eventuella kamper PSY/PSY för förbannelser som förutsätter beröring, eller knytnävs-attacker, får en bonus. Bonusen är DV-GrpV för Teurgi; ett KS krävs för att fastställa DV men fyller ingen annan funktion.

1 Skyddsaura
Måne, Liv
Personlig
FV SR
En vagt förnimmbar energiaura uppstår kring teurgen. Skyddsauran absorberar FV/2 skadepoäng från varje fysisk attack som drabbar teurgen. Absor-bationen kan inte överstiga 5 poäng.

1 Solstråle
Sol
FV*5 rutor
Omedelbar
En stråle av skinande solenergi slår ner från himmlen på offret. Denne får 1T6+FV i skada, odöda får 1T6+2*FV i skada. Rustningar skyddar inte, men olika sorters magiskt skydd kan sänka skadan. Levande varelser blir dessutom förblindade i 1T4 SR om ett PSY-slag misslyckas.
Välsignelsen fungerar bara utomhus på dagtid, men molnigt väder och liknande utgör inget hinder för välsignelsen. Ett levande offer som vinner en kamp PSY/PSY får endast 1T6+ FV/2 i skada.

1 Tämja djur
Djur
Synhåll
Speciell
Med denna välsignelse tämjs ett utvalt djur omedelbart, och betraktar teurgen som sin herre. Djurets PSY måste dock övervinnas i kamp PSY/PSY. Så länge Teurgen behandlar djuret väl är varaktigheten permanent. Varaktig-heten bryts dock om djuret överges längre tid än 1 dygn första veckan,
Teurgen kan med denna välsignelse tämja lika många djur som FV Teurgi. Eventuella ytterligare välsignelser misslyckas automatiskt. Endast ”naturliga” djur påverkas. Notera att välsignelsen inte gör djuret lydigt eller förmöget att utföra några trick.
Den omvända versionen (Förvilda djur) avtämjer permanent ett tamdjur.

Fortsättning följer, om så önskas...
Johnny
Trakorisk Svavelskeppare
Posts: 13
Joined: 2007-06-11 12:14
Location: Ödsmål
Contact:

Post by Johnny »

Som vanligt bugar jag mej i vördnad över vår store Spelledares vishet..

:D
User avatar
Mikael_Aa
Berendisk Vintrampare
Posts: 56
Joined: 2007-06-22 20:03
Location: Horred, Mark

Post by Mikael_Aa »

Man tackar, Johnny. Kanhänfa dyker det upp någon ankisk teurg inom kort? :D I brist på prutester slänger jag in några nivå 2-välsignelse (som alltså förutsätter BFV 3+ i Teurgi och kostar 6 kara per välsignelse

2 Astralhammare
Astral, Liv
Personlig
FV SR
Väsignelsen omvandlar en del av Teurgens astrala livskraft till ett enhands krossvapen som kan användas i strid. Astralhammaren orsakar 2T4+FV i delKP/SP, och rustningar ger endast halvt skydd. Astralhammaren hanteras med valfritt FV i något enhands krossvapen.
Andra än teurgen kan använda Astralhammaren, dock med -5 vid KS. Astralhammaren räknas som magisk avseende vilka som kan skadas av den.

2 Astralögon
Astral
Personlig
4 + FV/2 SR
Under varaktigheten kan teurgen se, och kommunicera med, varelser som existerar på astralplanet. SL avgör om några andar befinner sig ”i närheten” på astralplanet. Teurgen ser även silversträngar och noterar de skiftningar i astralbalansen som automatiskt uppstår när magi förekommer i närheten.

2 Bota sjukdom *
Liv
Beröring
Omedelbar
Med denna väsignelse botas omedelbart samtliga sjukdommar som offret lider av. Magiska sjukdomar eller förbannelser såsom exempelvis lykantropi påverkas dock inte.
Med den omvända versionen, Orsaka sjukdom, drabbas offret av en sjukdom. Teurgen väljer själv vilken sjukdom det rör sig om, men varken letalitet eller smittsamhet kan överstiga FV Teurgi. Offret kan försöka motstå förbannelsen i kamp PSY/PSY.

2 Gryningssång*
Sol, Sång
Speciell
Speciell
Denna välsignekse tar 1 minut att kasta, och kastas genom att Teurgen sjunger en särskild, helig, sång.
Om välsignelsen kastas inom FV*4 minuter före soluppgång kommer gryningens att anlända omedelbart. Solen kommer senare att gå ner när den ”borde” ha gjort det, så dagen förlängs några minuter den dagen.
Den omvända versionen finns i två varianter. Nattsång (som också den måste kastas inom FV* 4 minuter före soluppgången) innebär att gryningen senareläggs FV*4 minuter. Skymmningssång (som måste kastas inom FV* 4 minuter före solnedgång) innebär att skymningen anländer omedelbart när sången är klar.
När en RP kastar välsignelsen eller förbannelsen är det alltid 15 % risk (18+ på 1T20) att någon annan samtidigt kastar en omvänd version någon annan stans i världen samtidigt. I så fall tar välsignelsen och förbannelsen ut varandra, och inget alls händer.

2 Helig makt
Kosmos
Personlig
FV SR
Teurgen fylls av kosmiska energier vilket innebär att de fysiska grund-egenskaperna utom STO (dvs STY, SMI och FYS) tillfälligt ökar med 1 för varje påbörjade 3 FV Teurgi (dvs +1 vid FV 1-3, +2 vid FV 4-6 osv.) Under varaktigheten stiger även de sekun-dära grundegenskaperna till föjd av detta. Eventuell skada dras i första hand från de förhöjda värdena och ”försvinner” således när grund-egenskaperna återgår till det normala.

2 Källa *
Bio-ekologi
FV rutor
Permanent
En sötvattenkälla skapas, som producerar FV liter/timme. Källan kan endast skapas på naturlig mark, inte på varelser, växter eller människo-producerade material. Jordgolv och liknande går däremot bra.
Den omvända versionen finns i två varianter, Förgifta källa och Försina källa. Den förra innebär att källan fortsättningsvis producerar saltvatten, den senare att inget vatten produceras över huvud taget.

2 Ljudstöt
Sång
FV rutor
Omedelbar
Denna välsignelse, som endast tar 1 handling i anspråk, innebär att teurgen skickar iväg ett skrik i form av en ljudstöt mot ett mål rakt framför sig. Ljudstöten träffar ofrånkomligen det mål som är närmast teurgen. Om målet befinner sig inom räckvidden tar det skada: 1T3 totKP/SP per FV. Ljudstöten kan riktas mot föremål eller varelser; om målet inte är fast förankrat kan det dessutom välta om KP övervinner dess STO. Ett förmål vars BV sjunker till 0 splittras – rör det sig om föremål av glas eller andra sköra material splittras det i oräkneliga delar. Andra sorters föremål kanske endast spricker (SL avgör).

2 Mindre skyddsruna
Väktare
Beröring
Permanent tills utlöst
Teurgen ristar en runa som förhindrar att någon passerar eller öppnar det som runan skyddar. Om runan skall förhindra passage måste teurgen avgöra om den skall hindra ”levande varelser”, ”intelligenta varelser” eller ”odöda” från att passera – inga andra alternativ står teurgen till buds. Om runan skall förhindra att en dörr, ett lock eller något annat ”öppnas” kan ytterligare specifikationer inte göras.
När någon försöker bryta runans förbud utlöses den och exploderar, vilket orsakar 1T4 KP/SP per FV Teurgi på alla inom en radie på 10 rutor. Teurgen kan välja mellan att rista en Eldsruna, en Blixtruna, eller en Köldruna. Rustningar, magi och andra typer av skydd kan sänka skadan. En viss plats eller öppning kan bara skyddas av en runa i taget.

2 Onda ögat
Måne
FV rutor
FV SR
Denna välsignelse försvagar en av teurgens fiender. Teurgen måste möta offrets blick och övervinna dennes PSY samtidigt som välsignelsen kastas, kastandet av denna välsignelse tar endast 1 handling i anspråk.
Är teurgen framgånsrikt med välsignelsen sjunker offrets STY, FYS och SMI med 1/påbörjade 3 FV Teurgi (dvs -1 vid FV 1-3, -2 vid FV 4-6 osv.) Ingen grundegenskap kan sjunka till ett lägre värde än 5 och flera Onda ögat som riktar sig mot samma offer är inte kummulativa. Sekundära grund-egenskaper sjunker inte under normal-värdet med denna välsignelse, men om de var tillfälligt höjda, exempelvis genom mag eller välsignelser så kan de sekundära egenskaperna sjunka ända ner till normaltvärdet.

2 Solenergi
Sol
Beröring
FV/2 minuter
Den välsignade fylls av solenergier och blir för en tid mäktigare. Välsignelsen höjer tillfälligt STY, KP och KAR med +1 per påbörade 3 FV Teurgi och ger en bonus på alla KS under varaktigheten med +1.

2 Talande djur
Djur
Beröring
FV timmar
Under varaktigheten kan djuret tala ett av teurgen valt människospråk till FV 3. Obs att djurets INT inte påverkas.

2 Vakande kranium
Måne, Väktare
Beröring
FV dygn
Om denna välsignelse läggs på ett kranium från en avliden inteligent varelse så fungerar kraniet under varaktigheten som en väktare. Kraniet får ett slags artificiell INT som är lika med Teurgens FV Teurgi, denna INT avgör hur komplicerade order det kan förstå.
Ett Vakande kranium kan iakta omgivningen och tala de språk det talade i livet samt Teurgens huvud-språk. Däremot kan kraniet inte av egen kraft flytta sig. Kraniet kan få order att tala och/eller att skicka en telepatisk signal till teurgen när vissa vilkor är uppfyllda – hur komplicerade villkor och order kraniet kan förstå styrs av dess INT.

2 Välja tidslinje
Tid
2*FV rutor
Omedelbar
Denna välsignelse tar endast 1 handling i anspråk. Under den SR som följer omedelbart efter att välsignelsen kastas uppstår två alternativa tidslinjer, teurgen väljer sedan vilken som skall få status av ”sann tidslinje”. Detta yttrar sig konkret i att alla kontrollslag som slås inom räckvidden (en sfär runt teurgen) först genomförs som ”Tidslinje A” och sedan återupprepas händelse-förloppet som ”Tidslinje B”, eventuellt med annat utfall på de valda manövrerna. Därefter väljer teurgen fritt vilken av de alternativa händelse-förloppen, i Tidslinje A eller B, som skall bli de gällande utfallen av kontroll-slagen Observera att karaktären måste välja mellan tidslinjerna ”paketvis”; endera alla KS inom Tidslinje A eller alla KS inom Tidslinje B.

2 Välsigna sådd
Kosmos, Bio-ekologi
Ett större fält
Omedelbat
Väsignelsen läggs över ett uppodlat område, som i och med detta kommer att ge upp till fyrdubbel (*1T3+1) skörd. Välsignelsen går att kombinera med magi med samma syfte, förutsatt att den gudapanteon som beviljat denna välsignelse godtar bruket av magi.

2 Åldra djur *
Tid, Djur
Ett djur
Omedelbar
Välsignelsen inebär att ett djur snabb-åldras till könsmogen ålder. Den omvända versionen, Föryngra djur, innebär att ett djur föryngras till sin krafts dagar dvs ”mogen” ålder. Definitionen av djur är i detta sammanhang ett ”vanligt djur dvs sådana som finns eller har funnits i den verkliga världen. Legendariska djur och sagodjur påverkas således inte.
Du försöker göra VAD? Det finns det inga regler för...
User avatar
Mikael_Aa
Berendisk Vintrampare
Posts: 56
Joined: 2007-06-22 20:03
Location: Horred, Mark

Post by Mikael_Aa »

Och så fortsätter vi med nivå 3-välsignelseran. Dessa förutsätter alltså att teurgen har förtjänat titeln Präst/Prästinna genom att uppnå BFV 5 Teurgi, och de kostar 10 kara/välsignelse att kasta.


3 Astralbåge
Astral
Personlig
FV SR
Väsignelsen omvandlar en del av Teurgens astrala livskraft till ett pilbåge som kan användas i strid. Astralbågen är alltid försedd med en astralpil som kan avlossas lika många ggr/SR som Teurgen har handlingar. Astralbågen manifesterar sig i form av valfri typ av båge och orsakar 1T10+FV/2 i delKP/SP. Astralbågen har vikten 0, räckvidden synhåll och räknas som magisk avseende vilka som kan skadas av den. Om någon annan än teurgen själv vidrör Astralbågen får denne full skada.

3 Björnstyrka
Djur
Personlig
DV minuter
Teurgens STY och FYS stiger under varaktigheten till ras-MAX + FV. En människa med Teurgi BFV 5 skulle exempelvis få STY och FYS 23 (18+5). Även de sekundära egenskaperna stiger, erhållen skada dras i första hand från tillfälliga extra-KP.

3 Blödande sår
Liv
FV*2 rutor
FV*2 SR
Endast de levande blöder... Alla sår förorsakade av eggvapen som offret för denna ”välsignelse” erhåller blöder kraftigt under varaktigheteb, vilket ger +FV KP i skada per sår och SR.

3 Dagsljus *
Sol
FV *10 rutor
FV*2 minuter
Väsignelsen innebär att området under varaktigheten är fullt upplyst med strålande solsken. Observera att det faktiskt är solljus, med allt vad det innebär för ljuskänsliga varelser.
Den omvända versionen, Nattens mörker, innebär omvänt att under varaktigheten är det mörkt som en molnig vinternatt.

3 Diktera beteende
Sång
FV rutor
DV-GrpV SR
En mäktigare version av kommando; teurgen kan utdela en order på 1 mening bestående av högst PSY antal ord, som offret åtlyder efter bästa förmåga. I övrigt fungerar den på exakt samma sätt som Kommando.

3 Himmelsk vrede
Kosmos
FV*2 rutor
Omedelbar
Ett moln av röd-lila dimma faller från ovan på ett område med radien FV rutor. Den röd-lila dimman orsakar 1T4 totKP i skada per FV Teurgi på alla som inte ingår i teurgens religion. Även flagranta syndare inom teurgens religion skadas av den frätande dimman (SL avgör om detta är aktuellt.) Rustningar skyddar inte, men olika former av skyddande välsignelser/magi kan sänka skadan.

3 Insektssvärm
Djur
FV * 2 rutor
Omedelbar
Teurgen frammanar en svärm av agressiva insekter som angriper alla fiender inom räckvidden. Svärmen orsakar 1T3 totKP/SP per FV och SR i skada innan den skingras. Svärmen är en ”vanlig” insektssvärm så med hjälp av magi eller andra metoder kan den skingras i förväg. Välsignelsen som sådan går dock inte att motstå

3 Konstant väder
Bio-ekologi
FV km
FV dygn
Välsignelsen innebär att att hela det påverkade området – en kon som sträcker sig upp till rymdens vacuum med räckvidden som konens cirkelradien från teurgen – har samma väder under hela varaktigheten som när välsignelsen kastas. Välsignelsen påverkar dock inte dygnsförändringar så viss temperaturfluktuation kan förekomma.

3 Maktbön
Väktare
Beröring
FV SR
Offret fylls av gudomlig makt för att bättre kunna bekämpa religionens fiender. Under varaktigheten får denne en bonus på alla KS med +1 per påbörjade 3 FV teurgi. Dessutom höjs KP tillfälligt med +1/påbörjade 2 FV Teurgi. Eventuell skada dras i första hand från dessa bonus-KP och ”försvinner” när KP återgår till det normala. Dessutom stiger SB/XS med ett tabellvärde (exempelvis från +1 till +1T2) per påbörjade 4 FV Teurgi.

3 Månsköld
Måne
Personlig
FV SR
Teurgen frammanar en sköld av rent månsljus. Månskölden hanteras som en vanlig sköld (eller som en specialsköld såsom exempelvis alvisk månsköld om Teurgen föredrar det) och har ABS FV+3, saknar vikt och orsakar 1T6+FV i skada vid en sköldattack. Skölden räknas som magisk, och kan förhindra andar från att vidröra teurgen.
Endast teurgen själv kan hantera Månskölden, om någon annan vidrör Månskölden får denne 1T3+FV i KP/SP-skada.

3 Orubblig väktare
Väktare
Beröring
FV*2 SR
I allt väsentligt en omvänd version av Blödande sår: Skadan från eggvapen sjunker under varaktigheten med FV KP/sår. Dessutom är den välsignade immun mot besvärjelsen Blödande sår

3 Oskadliggöra gift *
Liv
Beröring/2*FV rutor
Omedelbar
Med denna väsignelse rensas offret omedelbart från alla skadliga gifter. Huruvida en substans är giftig styrs av offrets förutsättningar, inte teurgens. Även magiska gifter oskadliggörs om deras E övervinns av teurgens FV Teurgi.
Den omvända versionen, Förgifta syndare, innebär att offret förgiftas med ett nervgift som orsakar 1T3 totKP/SR i skada under DV-GrpV SR. Förbannelsen kan motstås om offret lyckas med ett svårt FYS-slag och vinner en kamp PSY/PSY.

3 Skapa fetish C
Astral
FV Rutor
Permanent
Med denna välsignelse binder teurgen en ande i en fetish, ett heligt föremål. Fetishen måste vara tillverkad av teurgen själv av ett naturmaterial – trä, ben och sten är vanligt förekommande material – och vara skapat med viss finess; minst Hantverk B4 krävs. Fetsihen kan föreställa en mask, en statyett, ett halsband eller något annat prydnadsföremål.
En fetish skänker bäraren vissa övernaturliga förmågor; detta beskrivs i avsnittet heliga föremål. (Kommer så smäning...)

3 Solsvärd
Sol
Personlig
FV SR
Teurgen frammanar ett svärd av ren solenergi. Solsvärdet, som ger 1T8+FV delKP/SP i skada, räknas som magiskt med hänseende på vilka som kan skadas av det, vilket inkluderar andar. För att hantera Solsvärdet krävs FV i någon lämplig svärdsfärdighet, men tar den svärdsform som Teurgen önskar.
Endast Teurgen själv kan hantera Solsvärdet – om någon annan vidrör Solsvärdet får denne halva attack-skadan bara av att vidröra det. Solsvärdet har ingen vikt, och lyser med ungefär en facklas sken.

3 Uråldrig sång
Tid, Sång
Speciell
Koncentration
Teurgen åkallar med denna väl-signelse en av de uråldriga Sångerna – vilket är något annat än en vanlig sång. Den som hör en Uråldrig sång på avstånd (ljudnivån motsvarar en normal kyrkorgel) måste slå ett svårt PSY-slag för att inte vilja närma sig Sången för att kunna lyssna bättre. Alla som hör sången och befinner sig inom Teurgens TF*10 antal meter påverkas av Sången om de inte lyckas med ett mycket svårt PSY-slag och flyr bortom räckvidden inom PSY SR.

Syndaångestens sång
De som förhäxas inser vidden av alla sina synder varvid de bryter ihop fullständigt och inte kan göra annat är gråta i förlamande ångest

Skapelsens sång
Alla som förhäxas får en känsla av skapelsens storhet och gudarnas makt. Alla skador regenereras med en hastighet av 1 kp/minut, PSY och kara återvinns med dubbel hastighet och alla sjukdommar försvinner ur kroppen efter Teurgens (25-TF) minuter. När sången väl slutar finns det dock en viss risk för att världen upplevs som så blek att den knappt går att uppfatta – vilket motsvarar en temporär förlust av sinnena. Alla som förhäxats måste slå ett PSY-slag för varje sinne, misslyckade slag innebär att sinnen inte fungerar de närmsta 2T8 timmarna. Ett fummel innebär att sinnesförlusten är permanent

Dödens sång
Den som förhäxas och lyssnar till sången i Teurgens (25-TF) minuter dör, om han inte lyckas med ett kritiskt FYS-slag.

När välsignelsen väl kastats kostar den 5 kara/minut att upprätthålla. Teurgen kan under tiden inte göra annat än stå stilla och kanalisera Sången. Teurgen själv har dubbel chans att motstå alla Sångens effekter om han så önskar, men är alltså inte automatiskt immun.

3 Vampyrisk beröring
Måne
Personlig
Speciell
Teurgen lägger denna välsignelse på sig själv. När en levande varelse därefter berörs absorberar teurgen 1T4 totKP per uppnådda 2 FV Teurgi. Beröringen måste göras inom FV Teurgi antal SR annars är välsignelsen bortkastad. Absorberade KP försvinner med en hastighet 1 totKP/timme om de inte försvinner innan dess till följd av skada. Offret läker som vanligt. Teurgen kan inte absorbera fler KP än offret förlorar, och offret behåller alltid 1T4 KP som inte absorberas av teurgen.

3 Åskväder
Kosmos, Bio-ekologi
FV km:s radie
FV timmar
När denna välsignelse kastas kommer det påverkade området – en cirkel motsvarnde räckvidden med Teurgen i centrum – att drabbas av kraftigt åskväder under hela varaktigheten. Åskvädret är i sig naturligt – det är uppkomsten som åskan som är övernaturlig – vilket innebär att åskan kan påverkas med andra metoder, såväl teurgiska som magiska.
Första SR efter att välsignelsen kastats kommer ett av teurgen utvalt offer att träffas av en blixt som orsakar samma skada som en elementar-magisk Blixt, med E=DV-GrpV. Varje SR därefter i DV SR har detta offer CL STO/2 att träffas ånyo.

3 Öka tidsflöde *
Tid
Personlig/FV rutor
FV/3 SR
Välsignelsen fördubblar hastigheten på tidsflödet för teurgen.Konkret innebär detta att under varaktigheten kan teurgen utföra dubbelt så många manövrer som vanligt varje SR. I strid innebär detta 1 extra handlinga/SR jämfört med det normala. Denna välsignelse bryter också sedvanliga begränsningar avseende antal max antal attacker/besvärjelser eller välsignelser per SR eftersom det som för övriga karaktärer är 1 SR faktiskt är 2 SR för turgen.
Den omvända versionen, Sänka tidsflöde, inebär att tiden löpen hälften så fort för offret som för resten av världen, vilket i strid innebär att ofret kan utföra maximalt 1 handling/SR. Förbannelsen går endast delvis att motstå – en lyckad kamp PSY/PSY halverar varaktigheten; avrundat nedåt men med lägsta varaktighet 1 SR.
Du försöker göra VAD? Det finns det inga regler för...
Krille
Caddisk Bågskytt
Posts: 156
Joined: 2008-02-28 15:52

Post by Krille »

Lysande! Du skulle inte vilja gå igeonom hela Aesir och dessa personliga gudomar och vilka sfärer och förmågot speciellt kopplade som hör till dessas teurger?
Post Reply